ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Οι παρόντες Γενικοί Όροι Συναλλαγών αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των Συμβάσεων Συνεργασίας που συνάπτει η redblueguide με τους αντισυμβαλλόμενούς της για την προβολή και προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της redblueguide.

1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

Με την υπογραφή της παρούσας και την αποδοχή των Όρων Χρήσης και Πολιτικής Απορρήτου της redblueguide.com, η αφετέρου εδώ συμβαλλόμενη έχει την δυνατότητα να αναρτά σε ειδικό για αυτήν σύνδεσμο (link) στην άνω ιστοσελίδα πληροφορίες για την επιχείρησή της και ειδικότερα την επωνυμία ή τον διακριτικό τίτλο αυτής, διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύνδεσμο (link) της ιστοσελίδας της, φωτογραφίες , βίντεο, συνδέσμους για μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και ένα κείμενο σχετικό με την προβαλλόμενη επιχείρηση. Το περιεχόμενο, η ακρίβεια και η ποιότητα του ανωτέρω αναρτώμενου προωθητικού υλικού ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη της αφετέρου συμβαλλόμενης και δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση το εν λόγω υλικό να αντίκειται στο Νόμο ή τα χρηστά ήθη. Απόκειται δε στην αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της αφενός συμβαλλόμενης να μην επιτρέψει την ανάρτηση τέτοιου προωθητικού υλικού.

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ REDBLUEGUIDE

 1. Προγραμματίζει και συντηρεί την ηλεκτρονική – διαδικτυακή πλατφόρμα που απαιτείται για την εκτέλεση της παρούσης.
 2. Διενεργεί ελέγχους, ρυθμίσεις, προγραμματισμούς και φροντίζει να διατηρεί την ηλεκτρονική – διαδικτυακή πλατφόρμα σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας, εξαιρουμένων των περιπτώσεων λειτουργικής αναβάθμισης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και τακτικής ή έκτακτης συντήρησης αυτής.
  Η Redblueguide σε καμία περίπτωση δεν υπόσχεται και δεν εγγυάται ούτε με οιονδήποτε τρόπο υποχρεούται να συνδράμει την αφετέρου συμβαλλόμενη στο να πραγματοποιήσει πωλήσεις ούτε και να αποφέρει έσοδα σε αυτήν από την ανάρτηση της προσφοράς του προϊόντος ή της υπηρεσίας της.
  Αμφότερες οι συμβαλλόμενες εταιρίες δεσμεύονται ότι θα λειτουργούν σύμφωνα με τους Νόμους του ελληνικού κράτους, ιδιαίτερα σύμφωνα με τις Αρχές Εκπομπών και Διαφημίσεων (άρθρο 3 Ν. 1730/1987 και άρθρα 3 και 8 Ν. 2328/1995), τους κανόνες δεοντολογίας που νομίμως θέτει κάθε φορά η Ε.Ε.Τ.Τ., καθώς και κάθε άλλη αρμόδια αρχή.

3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΦΕΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ

 1. Να ενημερώνει εκ των προτέρων την αφενός συμβαλλόμενη εταιρία για οποιαδήποτε αλλαγή των προσφερομένων με το παρόν προωθητικό πρόγραμμα προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς επίσης και για οποιαδήποτε σχετική απόφαση.
 2. Η αφετέρου συμβαλλόμενη εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να παύσει ή να αναστείλει εντελώς ή μερικώς τη διάθεση των προσφερομένων προϊόντων και υπηρεσιών υπό την προϋπόθεση ότι θα ενημερώσει σχετικά την αφενός συμβαλλόμενη εταιρία εγγράφως.
 3. Να χορηγεί στην αφενός συμβαλλόμενη εταιρία διευκρινίσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες για τις προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες.
 4. Η αφετέρου συμβαλλόμενη εταιρία αναλαμβάνει πλήρως και αποκλειστικώς την ευθύνη των προσφορών της, για την οποία πρέπει να είναι ενημερωμένο το κοινό, ως προς τον τρόπο απόκτησης και το περιεχόμενο του προωθούμενου προϊόντος και υπηρεσίας, με την αφενός συμβαλλόμενη να φέρει αναφορικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες ή προϊόντα άλλες προσφορές ουδεμία απολύτως ευθύνη έναντι οιουδήποτε τρίτου.
 5. Η αφετέρου συμβαλλόμενη επιτρέπεται να προσφέρει μόνο προϊόντα και υπηρεσίες για τα οποία έχει η ίδια εξουσία διάθεσης, δηλαδή έχει νόμιμο δικαίωμα επ’ αυτών και είναι σε θέση να μεταβιβάσει στον αγοραστή τη νομή και την κυριότητά τους, πλήρως και ελεύθερα βαρών ή να παρέχει τις προσφερόμενες υπηρεσίες, βάσει των ιδιοτήτων και των λοιπών στοιχείων που έχουν συνομολογηθεί με την προσφορά του.
  οποιαδήποτε στιγμή το δικαίωμα, αζημίως, αναιτιολόγητα και χωρίς προειδοποίηση, να διαγράφει προσφορές και να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές ή με τρίτους που έχουν θιχτεί.
 6. Η αφετέρου συμβαλλόμενη έχει την υποχρέωση να δίνει αληθή και νόμιμα στοιχεία για το προσφερόμενο προϊόν ή την υπηρεσία και να ενημερώνει πλήρως για τις λεπτομέρειες πληρωμής και παράδοσης. Όλα τα γνωστά ελαττώματα του προϊόντος πρέπει να αναφέρονται.
 7. Να καταβάλλει την αμοιβή στην αφενός συμβαλλόμενη εταιρία σύμφωνα με τους όρους και υπό τις προϋποθέσεις της παρούσας σύμβασης.

4. ΕΝΝΟΜΗ ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Ρητά συμφωνείται ότι η αφενός συμβαλλόμενη εταιρία θα ενεργεί ως ανεξάρτητος επαγγελματίας και σε καμία περίπτωση η σχέση μεταξύ της αφενός συμβαλλόμενης εταιρίας και της αφετέρου συμβαλλόμενης εταιρίας δεν δημιουργεί σχέση εξαρτημένης εργασίας ή συνεταιρισμού ή οποιαδήποτε μορφή εταιρείας ή κοινοπραξίας, ούτε αποκλειστικής ή εμπορικής αντιπροσωπείας ή διανομέα ή μεσιτείας.

Σε κάθε περίπτωση, τα συμβαλλόμενα μέρη δεν αποκτούν καμία έννομη σχέση με το προσωπικό της αντισυμβαλλόμενης εταιρίας. Η κάθε συμβαλλόμενη εταιρία παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνη έναντι του προσωπικού της και θα είναι η αποκλειστικά υπεύθυνη για τις πράξεις και παραλείψεις του προσωπικού της καθώς επίσης και για την εκπλήρωση των μεταξύ τους συμφωνηθέντων, όπως ενδεικτικά αμοιβή, ασφαλιστική εισφορά ή αποζημίωση. Η κάθε εδώ συμβαλλόμενη εταιρία οφείλει να διασφαλίζει την τήρηση των όρων της παρούσας σύμβασης από το προσωπικό της καθώς και την τήρηση από αυτό της κείμενης νομοθεσίας ως αυτή στο παρόν αναφέρεται. Η αφετέρου συμβαλλόμενη εταιρία οφείλει να ενημερώνει λεπτομερώς το προσωπικό της για τους όρους της παρούσας που το αφορούν καθώς και για την ισχύουσα νομοθεσία.

5. ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ

Οι εδώ συμβαλλόμενοι με την παρούσα δεν αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα στην επωνυμία, τα σήματα, τα διακριτικά γνωρίσματα και τις άδειες λειτουργίας της αντισυμβαλλομένης της εταιρίας.

Ρητά συμφωνείται ότι η αφενός συμβαλλόμενη εταιρία θα χρησιμοποιεί, χωρίς να ιδιοποιείται, τα εμπορικά σήματα, το διακριτικό τίτλο και την επωνυμία της αφετέρου συμβαλλόμενης εταιρίας αποκλειστικά για το σκοπό της εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και τους Όρους Χρήσης και Πολιτικής Απορρήτου της Redblueguide, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο και ενιαίο σύνολο με την παρούσα σύμβαση και τους οποίους Όρους Χρήσης και Πολιτικής Απορρήτου, οι οποίοι είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της Redblueguide, η αφετέρου εδώ συμβαλλόμενη έχει λάβει γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

Απαγορεύεται στην αφενός συμβαλλόμενη εταιρία με πράξεις ή παραλείψεις ή υλικές ενέργειες να δηλώνει ή να υπονοεί σε οποιοδήποτε τρίτο ότι υφίσταται σχέση εμπορικής αντιπροσωπείας οιασδήποτε φύσεως με την αφετέρου συμβαλλόμενη εταιρία, εκτός εάν υπάρχει τέτοια συμφωνία.

6. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Αμφότεροι οι εδώ συμβαλλόμενοι οφείλουν να τηρούν πιστά την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, να συμμορφώνονται πλήρως με τις υποχρεώσεις που αυτή θεσπίζει και να απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να θεωρηθεί ως παράβαση της νομοθεσίας αυτής, λαμβάνοντας τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του καταναλωτικού κοινού που τίθεται στη διάθεση τους και την αποφυγή τυχαίων ή αθέμιτων καταστροφών, αλλοιώσεων και παράνομων διαδόσεων. Η αφενός συμβαλλόμενη εταιρία δεν θα προβαίνει σε οποιαδήποτε επεξεργασία των εν λόγω προσωπικών δεδομένων πλέον της επεξεργασίας που απαιτείται για την παροχή των υπηρεσιών του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που άλλως ορίζεται δυνάμει νόμου, εντολής ή απόφασης αρμόδιας αρχής ή Δικαστηρίου.

7. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Η παρούσα δύναται να καταγγελθεί:

 1. από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη οποτεδήποτε μετά από προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση, σε περίπτωση παράβασης οιουδήποτε όρου της παρούσας σύμβασης, η οποίοι συμφωνούνται όλοι ουσιώδης. Ως έγγραφη ειδοποίηση νοείται και η αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση του άλλου μέρους. Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας σύμβασης από την πλευρά του αφετέρου συμβαλλόμενου ακόμη και για σοβαρό λόγο δεν υφίσταται απαίτηση επιστροφής του καταβληθέντος ποσού της συνδρομής ή απαίτηση αποζημίωσης για οιονδήποτε λόγο κατά της αφενός συμβαλλόμενης.
 2. από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη οποτεδήποτε και με άμεση ισχύ σε περίπτωση παύσης των δραστηριοτήτων οιουδήποτε των εδώ συμβαλλόμενων για οποιονδήποτε λόγο, ως ενδεικτικώς είναι η πτώχευση, η θέση υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, ή άλλη συναφή διαδικασία, καθώς και σε περίπτωση που ο έλεγχος της διοίκησης της επιχείρησης ή του νομικού προσώπου αυτών περιέλθει σε ανταγωνιστική εταιρεία.
 3. από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη με άμεση ισχύ σε περίπτωση επέλευσης γεγονότων ανωτέρας βίας, εφόσον το εν λόγω γεγονός συνεχίζεται για περισσότερο από 30 ημέρες και καθιστά αδύνατη την εκτέλεση ή προσήκουσα εκτέλεση των υποχρεώσεων των μερών εκ της παρούσας συμβάσεως από το άλλο μέρος. Στην περίπτωση αυτή, καθένα από τα μέρη ευθύνεται έναντι του άλλου για τις υποχρεώσεις του εκ της παρούσας σύμβασης, οι οποίες δημιουργήθηκαν έως την στιγμή κοινοποίησης του γεγονότος ανωτέρας βίας στο έτερο συμβαλλόμενο μέρος.

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος οφείλει να ενημερώνει άμεσα το έτερο συμβαλλόμενο μέρος σε περίπτωση επέλευσης στο πρόσωπο του των περιπτώσεων που αναφέρονται ανωτέρω.

8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ

Αμέσως με την καταγγελία της παρούσας σύμβασης η αφενός συμβαλλόμενη εταιρία θα παύσει να αναρτά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα σύμβαση τα προϊόντα ή της υπηρεσίες της αφετέρου συμβαλλόμενης εταιρίας, ως και αυτή την ίδια την επιχείρηση της αφετέρου συμβαλλόμενης.

9. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Τα συμβαλλόμενα μέρη ουδεμία ευθύνη έχουν για τη μη τήρηση ή την αδυναμία τήρησης των όρων της παρούσας κατά τη διάρκεια γεγονότων ανωτέρας βίας, εφόσον τα εν λόγω γεγονότα καθιστούν αδύνατη ή εξαιρετικά δυσχερή την τήρηση των όρων της παρούσας. Ενδεικτικά ως γεγονότα ανωτέρας βίας λογίζονται γεγονότα που δεν μπορούν να ελεγχθούν από τα συμβαλλόμενα μέρη, ακόμα κι αν επεδείκνυαν εξαιρετική επιμέλεια και συμμορφώνονταν πλήρως με τις συμβατικές και νόμιμες υποχρεώσεις τους, όπως πόλεμοι, απεργίες, πυρκαγιές, πλημμύρες, καταιγίδες, σεισμοί ή άλλα φυσικά φαινόμενα, τρομοκρατικές ενέργειες, κυβερνητικές απαγορεύσεις, τεχνικές ανωμαλίες τηλεπικοινωνιακών δικτύων, πράξεις Ελληνικών ή Κοινοτικών ή άλλων αρχών, δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές παραγγελίες κλπ. Σε περίπτωση επελεύσεως γεγονότων ανωτέρας βίας, τα οποία καθιστούν αδύνατη ή δυσχερή την τήρηση των όρων της παρούσας από κάποιο συμβαλλόμενο μέρος, το εν λόγω μέρος οφείλει να ειδοποιήσει άμεσα το έτερο συμβαλλόμενο μέρος για το εν λόγω γεγονός.

Σε περίπτωση που το εν λόγω γεγονός ανωτέρας βίας συνεχίζεται για περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες και καθιστά αδύνατη την εκτέλεση ή προσήκουσα εκτέλεση των υποχρεώσεων κάποιου μέρους εκ της παρούσας συμβάσεως, το έτερο Συμβαλλόμενο Μέρος δύναται να καταγγείλει την παρούσα με άμεση ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος.

10. ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ – ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η επικοινωνία μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών καθώς και η κοινοποίηση εγγράφων και πληροφοριών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας θα γίνεται εγγράφως, ταχυδρομικώς, δια δικαστικού επιμελητή ή δια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφόσον ακολουθείται από αποδεικτικό λήψης, στις διευθύνσεις που έχουν δηλωθεί στην Σύμβαση Συνεργασίας.

Κάθε αλλαγή των παραπάνω στοιχείων οποιουδήποτε συμβαλλομένου μέρους θα γνωστοποιείται στο έτερο συμβαλλόμενο μέρος εγγράφως και δια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ώστε να θεωρείται έγκυρη η κοινοποίηση κατά τα ανωτέρω δηλωθέντα.

11. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ –ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Η παρούσα σύμβαση θα διέπεται από και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο.

Για οποιαδήποτε διαφορά που ενδέχεται να ανακύψει από την παρούσα αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια και οι Δικαστές Θεσσαλονίκης.

12. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Η παρούσα μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με συμφωνία των μερών, η οποία θα αποδεικνύεται εγγράφως, αποκλειομένου οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού μέσου.

Η αφετέρου εδώ συμβαλλόμενη έχει λάβει γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους Όρους Χρήσης και Πολιτικής Απορρήτου της Redblueguide, ως αυτοί κάθε φορά είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της αφενός εδώ συμβαλλόμενης, και οι οποίοι Όροι Χρήσης και Πολιτικής Απορρήτου αποτελούν αναπόσπαστο και ενιαίο σύνολο με την παρούσα σύμβαση και τους οποίους η αφενός συμβαλλόμενη δύναται να τροποποιεί μονομερώς και άνευ προηγούμενης ενημέρωσης της αφετέρου συμβαλλόμενης.

Σε περίπτωση παράβασης των όρων της παρούσας από κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη, η από πλευράς του έτερου συμβαλλόμενου μέρους ανοχή, μη άσκηση ή καθυστέρηση άσκησης των συμβατικών ή νόμιμων δικαιωμάτων του δεν θα ερμηνεύεται ως παραίτηση από τα δικαιώματα του αυτά ή ως σιωπηρή τροποποίηση των όρων της σύμβασης. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους όρους της παρούσας τυχόν κριθεί ή καταστεί άκυρος ή μη εφαρμόσιμος, το κύρος της σύμβασης θα παραμένει κατά τα άλλα ανεπηρέαστο και τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να αντικαταστήσουν τον άκυρο ή μη εφαρμόσιμο όρο με άλλον ισοδύναμου περιεχομένου.

İmza: